ปฏิบัติธรรมใ้ห้ถูกต้อง เลือกสำนักปฏิบัติธรรมที่มหาเถรสมาคมรับรอง

พระเครื่อง

ปฏิบัติธรรมใ้ห้ถูกต้อง
เลือกสำนักปฏิบัติธรรมที่มหาเถรสมาคมรับรอง
http://www.AmuletCenter.com พระเครื่อง ร้าน โจ้ อิศวเรศ พระเครื่อง

ปฏิบัติธรรม

สํานักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เป็น สำนักปฏิบัติธรรมที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ.2543 เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมให้การส่งเสริมสนับสนุนให้วัด ทั่วประเทศ จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับประชาชน พุทธบริษัทที่สนใจใฝ่ปฏิบัติธรรม ด้วยการฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนา โดยมุ่งให้คณะสงฆ์แต่ละจังหวัดควรมีสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่มี มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในด้านการฝึกอบรมสมถกัมมัฏฐานหรือวิปัสสนากัมมัฏฐาน อย่างน้อยหนึ่งแห่ง

การจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนั้น ต้องดำเนินการตามข้อ 5 แห่งระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ.2543 ซึ่งระบุไว้ว่า “การจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ให้เจ้าคณะจังหวัด ประธานคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม คัดเลือกวัด ที่เหมาะสม ให้เจ้าอาวาสที่จัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมยื่นหนังสือขอจัดตั้งตามแบบของสำนัก งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอคณะกรรมการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจารณาแล้วให้ประธานคณะ กรรมการรายงานเสนอเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะใหญ่พิจารณาเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณา อนุมัติ เพื่อมีพระบัญชา การตั้งสำนักปฏิบัติธรรม ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้นทะเบียนเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำ จังหวัด”

เพื่อให้การจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและมี จำนวนเพิ่มมากขึ้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงกำหนดขั้นตอนเสนอเรื่องขอจัดตั้งสำนัก ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดไว้เพื่อเป็นแนว ทางปฏิบัติ และได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดี เด่น

โดยได้พิจารณาคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ประจำปี พ.ศ.2552 จำนวน 82 แห่ง และจัดพิธีประกาศเกียรติคุณไปเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมตามระเบียบ มหาเถรสมาคม เพราะถือเป็นการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เน้นได้ตรงจุด

กล่าว คืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ ให้เกิดสติปัญญากำหนดรู้เท่าทันสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาอันแท้ จริงของชีวิต

http://www.AmuletCenter.com พระเครื่อง ร้าน โจ้ อิศวเรศ พระเครื่อง

ปฏิบัติธรรม

ดังนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้กำหนดเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหา เถรสมาคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงาน รองรับการเข้าไปถือศีลปฏิบัติธรรมและทำกิจกรรมทางศาสนาตามนโยบายของคณะสงฆ์ และของรัฐในการเผยแผ่และส่งเสริมคุณธรรมจริย ธรรมแก่ประชาชน

ปัจจุบัน มีสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่ได้จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคมทั่ว ประเทศ จำนวน 1,059 แห่ง การที่ได้มีการประกาศยกย่องสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นเฉลิมพระ เกียรติ ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรมที่ได้มาตรฐานและเผยแพร่ประชา สัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสำนักปฏิบัติธรรม โดยได้มีการสำรวจ และคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่มีความพร้อมด้านสถานที่ วิทยากร การบริหารจัดการตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะส่งผลให้พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง พุทธศาสนิกชนเข้มแข็งมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม ส่งเสริมศีลธรรมค้ำจุนสังคม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ปัญหาสังคมไทยปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การมีสติรู้เท่าทันหลักการแก้ปัญหาตามแบบอย่างพุทธวิธีจะช่วยนำความสงบสุข คืนสู่สังคมไทยได้ โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสมาธิฝึกจิตพัฒนาปัญญาให้รู้เท่าทันความ เป็นจริง หรือที่เรียกว่าการเจริญสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐานจะช่วยพัฒนาจิตใจได้อย่าง ดียิ่ง ส่งผลให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นทั้งในชีวิตส่วนตนและสังคมส่วนรวม”

“สมควร ที่พุทธบริษัทจะได้หันมาปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนากันอย่างจริงจัง ให้เป็นชาวพุทธที่แท้ด้วยการศึกษาปฏิบัติแล้วช่วยกันเผยแผ่หลักธรรมให้แพร่ หลายไปทั่ว คาดหวังได้ว่าพุทธศาสนิกชนจะสามารถนำวิถีพุทธสู่วิถีไทย และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันให้เกิดเป็นวิถีชีวิตได้ โดยเฉพาะปัจจุบัน ได้มีการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตามระเบียบมหาเถรสมาคม ทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่งเพื่อรองรับผู้สนใจใฝ่ปฏิบัติธรรมในทุกจังหวัด”

วัตถุมงคล พระเครื่อง

พระเครื่อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s