หลวงพ่อเลียบ วัดเลา เหรียญรุ่นแรก ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์

หลวงพ่อเลียบ วัดเลา

เหรียญรุ่นแรก ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์

https://amuletnews.wordpress.com

หลวงพ่อเลียบ วัดเลา เหรียญรุ่นแรก ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์

บทความพระเครื่องขอเสนอประวัติและวัตถุมงคลหลวง พ่อเลียบ วัดเลา พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอีกรูปหนึ่ง ที่มีคุณานุคุณต่อพระ พุทธศาสนาอย่างสูงส่ง ท่านเป็นทั้งพระนักพัฒนาและสร้างเสริมด้านการศึกษาทางพระ พุทธศาสนาจนเป็นที่ยอมรับและเชิดชู ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์แห่งพระบวรพุทธศาสนาก็ว่าได้

หลวงพ่อเลียบหรือที่หลายๆ ท่านมักนิยมเรียกว่า “พระอาจารย์เลียบ” เป็นชาวธนบุรี เกิดเมื่อปีมะเมีย พ.ศ.2412 ตอนเด็กศึกษาเล่าเรียนอักขระสมัยในสำนักพระครูพุทธพยากรณ์ (กล่ำ) วัดอัปสรสวรรค์ พออายุครบบวช จึงอุปสมบทที่วัดอัปสรสวรรค์ โดยมี พระอาจารย์ทัด วัดสิงห์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระภาวนาโกศลเถระ (หลวงปู่เอี่ยม) วัดหนัง และพระครูสมณธรรมสมาทาน (แสง) วัดปากน้ำ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายา “ปุญญสิริ” ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยที่วัดอัปสร สวรรค์และวัดขุนจันทรามาตย์ ท่านยังได้ฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาเกี่ยวกับวิปัสสนาธุระในสำนักของ หลวงปู่เอี่ยม และไปศึกษาพระปริยัติธรรมกับ พระอุดรคณารักษ์ (ชุ่ม) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ท่านเป็นพระภิกษุที่ตั้งใจใฝ่หาวิชาความรู้และวิทยาการต่างๆ มีความขยันหมั่นเพียรเรียนรู้จนแตกฉานในเวลารวดเร็ว ท่านยังช่วยเหลือปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของวัด จนเป็นที่พอใจและไว้วางใจจากพระอาจารย์มาโดยตลอด

จุดเริ่มต้นของ สมญา “พระนักพัฒนา” เริ่มจากในสมัยที่ท่านศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดพระเชตุพนฯ ได้ช่วยเหลือภารกิจงานการต่างๆ ท่านจึงบูรณะถนน 2 สายที่ยาวตลอดวัด ซึ่งชำรุดทรุดโทรม ขรุขระ และเลอะเทอะมาก จนสำเร็จในปี พ.ศ.2444 กลายเป็นถนนที่สะดวกแก่การสัญจรไปมาได้คล่องตัวตราบเท่าทุกวันนี้ สร้างความอัศจรรย์แก่พระอาจารย์ บรรดาภิกษุสงฆ์ และผู้พบเห็นยิ่งนัก จากนั้นมาท่านก็เริ่มสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม เดินสาย-ติดตั้งไฟฟ้าในพระอุโบสถ ศาลาการ เปรียญ และบริเวณลานวัดให้มีความสว่างไสว นับเป็นอนุสรณ์สำคัญที่หลวงพ่อเลียบได้ฝากไว้แก่วัดพระเชตุพนฯ

แม้ท่านจะจำพรรษาอยู่ที่วัดเพียง 21 ปี เท่านั้น และในปี พ.ศ.2451 ท่านก็ได้เลื่อนฐานะขึ้นเป็นพระปลัดฐานานุกรมในพระศากยปุตติวงศ์ (เผื่อน ป.9) ในปี พ.ศ.2457 ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร ณ ท่าวาสุกรี เทเวศร์ ว่างลง สภาพวัดในขณะนั้นทรุดโทรมมาก มีพระภิกษุจำพรรษาเพียง 7 รูป อุโบสถ ช่อฟ้า ใบระกาก็ยังไม่มี เมื่อท่านเข้าครองวัดเทวราชกุญชร เป็นเจ้าอาวาสลำดับที่ 7 ท่านจึงเริ่มพัฒนาวัด บูรณปฏิสังขรณ์ สร้างศาสนสถาน และเสนาสนะต่างๆ จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้ง ในปี พ.ศ.2462 ท่านจึงได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระเทพสิทธินายก (เลียบ) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร

อยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่หลวงพ่อเลียบเดินทางไปเยี่ยมเยียนลูกศิษย์ที่ป่วยไข้จากโรคระบาด และท่านรักษาด้วยการให้อาบและดื่มน้ำมนต์ของท่านอยู่นั้น ท่านได้พบเห็น “วัดเลา”ที่มีสภาพเป็นวัดร้าง ตั้งอยู่บริเวณตำบลท่าข้าม อำเภอบางขุน เทียน พระอุโบสถก็ปรักหักพัง พระพุทธรูปก็ชำรุด ชวนให้สังเวชใจนัก ท่านจึงดำริที่จะบูรณะพระพุทธรูปให้สมบูรณ์ดังเดิม และทำร่มเงาให้พอประดิษฐานหลบแดดฝน เมื่อปรารภออกไปก็มีบรรดาผู้เคารพเลื่อมใสและลูกศิษย์ลูกหาพากันมาช่วยกำลัง กายกำลังทรัพย์จนแล้วเสร็จ ชาวบ้านแถบนั้นจึงขอร้องให้ท่านช่วยสร้างวัดเลาให้เจริญรุ่งเรืองอย่างถาวร สืบไป ซึ่งท่านก็ไม่ขัดศรัทธาบูรณปฏิสังขรณ์ และสร้างเสนาสนะต่างๆ จนแล้วเสร็จ ใช้เวลาทั้งหมด 5 ปีเท่านั้น ในปี พ.ศ.2467 ท่านได้ทูลขอพระบรมราชานุญาต พระราชทาน วิสุงคามสีมาและผูกพัทธสีมาวัดเลาจนเป็นที่เรียบร้อย ในปี พ.ศ.2472 ด้วยเหตุใดไม่เป็นที่ปรากฏแน่ชัด ทำให้หลวงพ่อเลียบกราบทูลขอคืนสมณศักดิ์พระราชาคณะที่พระเทพสิทธินายก และคืนตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร แล้วข้ามฟากมาจำพรรษายังวัดเลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2473 เป็นต้นมา แล้วเริ่มพัฒนาวัด สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม สร้างโรงเรียนประชาบาลจนปัจจุบันกลายเป็นสถานศึกษาสำคัญ นอกจากนี้ ยังสร้างวัดนาค และวัดสี่บาท ซึ่งเดิมเป็นวัดร้าง แต่ไม่ทันแล้วเสร็จท่านก็ถึงแก่มรณภาพในปี พ.ศ.2483 สิริอายุ 69 ปี

ข่าวพระเครื่องหลวงพ่อเลียบหรือพระอาจารย์เลียบ เป็นพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยเมตตาจิตและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธ ศาสนาและประชาชนตามคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้ วัตถุมงคลต่างๆ ที่ท่านสร้างจึงล้วนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและหวงแหนยิ่งนักของบรรดาลูกศิษย์ ลูกหาและพุทธศาสนิกชนทั่วไป

โดยเฉพาะเหรียญที่สร้างเป็นรุ่นแรก คือ “เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อเลียบ พิมพ์ตัวหนังสือตรง” เป็นเหรียญเนื้อทองแดง รูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ด้านหน้า เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเลียบนั่งเต็มองค์เหนืออาสนะขาสิงห์มีพนักข้างและหลัง ด้านล่างมีอักษรไทยว่า “หลวงพ่อเลียบ วัดเลา” ด้านหลัง เป็นยันต์สี่บรรจุอักขระขอม มีอุณาโลม 4 ทิศ

บทความพระเครื่องเหรียญรูปเหมือนหลวง พ่อเลียบรุ่นแรก ปรากฏพุทธคุณยอดเยี่ยมด้านเมตตามหานิยม และแคล้วคลาดภยันตรายต่างๆ และด้วยความที่เหรียญเป็นที่หวงแหน ทำให้ปัจจุบันนี้หาดูหาเช่ายากมากครับผม

บทความพระเครื่อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s