งานสมโภชสุพรรณบัฏ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์)

บทความพระเครื่อง

งานสมโภชสุพรรณบัฏ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์)

http://www.AmuletCenter.com

งานสมโภชสุพรรณบัฏ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์)

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2553 ที่วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ได้จัดงานสมโภชสุพรรณบัฏและบำเพ็ญกุศลฉลองอายุ สมเด็จพระวันรัต (เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2553 ที่วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ได้จัดงานสมโภชสุพรรณบัฏและบำเพ็ญกุศลฉลองอายุ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

วันที่ 16 กันยายน 2553 เวลา 14.50 น. ได้ประกอบพิธีเชิญสุพรรณบัฏและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ โดยเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง เจ้าหน้าที่กองอาลักษณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญสุพรรณบัฏและเครื่องประกอบสมณศักดิ์เข้าสู่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เชิญสุพรรณบัฏ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ขึ้นตั้งไว้ ณ โต๊ะหมู่ที่เตรียมไว้ พระสงฆ์ 12 รูป เจริญชัยมงคลคาถา สมเด็จพระวันรัต ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา

เวลา 15.30 น. พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุ ประทานอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพาจารย์และสมเด็จพระบุรพการี

วัน ที่ 17 กันยายน 2553 เวลา 08.30 น. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะสมเด็จพระวันรัต เนื่องจากอายุวัฒนมงคล 74 ปี

http://www.AmuletCenter.com

งานสมโภชสุพรรณบัฏ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์)

เวลา 09.09 น. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานในพิธีแต่งตั้งพระครูฐานานุกรม ในเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต

สรุปได้ว่า ฐานานุกรม คือสมณฐานันดรศักดิ์ที่แต่งตั้งขึ้นโดยพระบรมราชานุญาต หรือโดยพระบรมราชโองการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานให้พระสงฆ์ผู้ดำรงสมณฐานันดรศักดิ์ หรือที่มีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์แล้วแต่กรณี ให้มีศักดิ์และสิทธิ์ในการแต่งตั้งฐานานุกรม โดยจะมีจำนวนมากหรือน้อยตามอิสริยยศที่ได้รับพระราชทาน หรือตามตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งถือว่าพระมหากษัตริย์ได้พระราชทานความไว้วางพระราชหฤทัย ให้ พระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกพระสงฆ์ที่มีความมั่นคงในสม ณปฏิบัติ มีศีลาจารวัตรเป็นที่น่าศรัทธาเลื่อมใสมาแต่งตั้งให้ดำรงฐานานุกรม เพื่อช่วยเป็นภารธุระพระพุทธศาสนาให้เจริญสถิตสถาพรสืบไป

ต่อมา นายนพรัตน์ได้อ่านพิธีแต่งตั้งพระ ครูฐานานุกรม เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ว่า โดยพระบรมราช โองการ ปรากฏตามประกาศสถาปนาพระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ที่สมเด็จพระวันรัต ลงวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2552 ให้มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 10 รูป

ซึ่งได้แต่งตั้ง พระฐานานุกรม จำนวน 7 รูป ประกอบด้วย

1.พระคำไข โสภาจาโร อายุ 53 พรรษา 31 วัดหลวงสุมังคลาราม ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ พระครูธรรมธร

2.พระอธิการจันทราช สิงหจิตโต อายุ 36 พรรษา 16 วัดพุฒาราม ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ พระครูพรหมสร

3.พระ มหาจิรัชญฐ์ วีรธัมโม อายุ 40 พรรษา 19 วัดประชานิมิต ต.กำแพง อ.อุทุม พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ พระครูอมรศัพท์

4.พระ อธิการสรยุทธ ชยปัญโญ อายุ 32 พรรษา 8 วัดบรมธาตุดอยผาส้ม ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ พระครูธรรมคุต

5.พระพีระ จิตตวีโร อายุ 35 พรรษา 7 วัดป่าดาราภิรมย์ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ พระครูพุทธบาล

6.พระ อธิการพิสิษฐ์ วสุรเสฏฺโฐ อายุ 53 พรรษา 8 วัดป่าธรรมาภิรมย์ ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ พระครูสังฆกิจจารักษ์

7.พระอนุชาติ อภิชาโต อายุ 32 พรรษา 6 วัดศรีมุงเมือง ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ พระครูสมุห์

เวลา 10.00 น. ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ในพิธีสมโภชสุพรรณบัฏและบำเพ็ญกุศลฉลองอายุ โดยสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 17 รูป และการถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และพระภิกษุสามเณร จำนวน 300 รูป

สมเด็จพระวันรัตมีนามเดิมว่า จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2479 ณ บ้านเกาะเกตุ ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด อายุ 20 ปี ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2499 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ม.ร.ว.ชื่น สุจิตโต) เป็นพระอุปัชฌาย์

สมเด็จพระวันรัตได้สร้างผลงานอันทรงคุณูปการในหลากหลายด้าน ทั้งด้านสาธารณูปการ ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้านการศึกษาสงฆ์

ผล งานที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัด เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัว (พระยานมาศพระนำ) และราชรถน้อย (รถพระนำ) อ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศ ในการเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สู่พระเมรุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันที่ 5 ธันวาคม 2552 พระพรหมมุนี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏที่ สมเด็จพระวันรัต

บทความพระเครื่อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s